บริษัท อินเตอร์พรีซีชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตพรีฟอร์มและฝาน้ำดื่มพลาสติก ภายใต้นโยบายการสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และส่งออกไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นคุณภาพ มาตรฐาน และการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่ออตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตาม เวลาที่กำหนดเพื่ออความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *